slide
síť

Podpora na cestě k energetické soběstačnosti

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Žádosti je možné podávat v rámci 3. výzvy až do 31.12.2021. 

V rámci našeho portfolia služeb vám rádi pomůžeme s podáním žádostí, neváhejte se na nás obrátit.

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy zahrnuje následující podoblast podpory:

Podmínky podoblastí podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 – fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou

(výňatek z Podmínek Nová zelená úsporám)

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98%. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických akumulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92% (Euro účinnost).
 • Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách (STC 2)) je:

                                    – 15% pro panely a moduly složené z mono- a polykrystalických článků;

                                    – 10% pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků;

                                    – Bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než

                                       plošné kolektory (např. trubicové).

 • Účinnosti fotovoltaických modulů, střídačů a technologie sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) deklarované výrobci je možno pro účel srovnání s požadavky Programu matematicky zaokrouhlit na celá procenta.
 • Pro účely porovnání s podmínkami Programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů). V návrhu projektu musí být zohledněna výrobcem doporučovaná maximální hloubka vybíjení akumulátorů, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá životnost a udržitelnost projektu.
 • Není dovoleno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů.
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70% z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje klimatická data, parametry fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým stranám, ztráty v rozvodech, parametry měniče a dalších komponent systému a stanoví se přesným výpočtem nebo zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako: QFV,celk [kWh∙rok-1] = Pinst [kWp]∙ 1000.
 • Špičkový instalovaný výkon fotovoltaického systému se udává zaokrouhlený na setiny kWp směrem dolů.
 • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

Podoblast podpory /  Typ systému / Výše podpory [Kč]

C.3.4        FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků
                  a celkovým  využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1                         55 000 Kč
C.3.5        FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
                  ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1                                                                      70 000 Kč
C.3.6        FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
                  ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1                                                                     100 000 Kč
C.3.7        FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným
                 ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1                                                                      150 000 Kč
                 (žádosti pro C.3.7 lze podávat od 4.9.2017)


Podoblast podpory C.3.4 – FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Minimální měrný objem instalovaného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l∙kWp-1 instalovaného výkonu. Do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému. Pokud je výpočtem potřeby teplé vody a objemu vody potřebného pro akumulaci přebytků el. energie doloženo, že pro splnění ostatních podmínek postačuje objem nižší, lze navrhnout objem nádrže vyhovující tomuto výpočtu, minimálně však 120 litrů.

Podoblast podpory C.3.5 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Podoblast podpory C.3.6 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Podoblast podpory C.3.7 – FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1 (žádosti pro C.3.7 lze podávat od 4.9.2017)

Systém musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu. Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh∙kWp-1. Za tyto technologie jsou považovány zejména akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Snížený požadavek nelze uplatnit pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe.

Podpora na rozšíření stávajícího solárního systému

Podporu lze poskytnout na rozšíření vybraných typů stávajících solárních systémů, na které byla poskytnuta podpora v podoblasti podpory C.3 z Programu. Podporováno je rozšíření solárního systému z podoblasti podpory C.3.1 na solární systém splňující podmínky pro podoblast podpory C.3.2, a také na rozšíření fotovoltaických systémů z podoblastí podpor C.3.3, C.3.4, C.3.5 nebo C.3.6 na některý z vyšších podporovaných fotovoltaických systémů. Kromě splnění podmínek pro zvolenou podoblast podpory, musí dojít ke zvýšení využitelného zisku soustavy minimálně o 20% oproti předchozí schválené žádosti. V takovém případě musí být podána nová žádost v nově dosažené podoblasti podpory C.3. Maximální výše podpory se v tomto případě stanoví jako rozdíl mezi maximálními výšemi podpory v příslušných podoblastech podpory C.3 dle Tabulky 10 – Výše podpory v podoblasti podpory C.3, přičemž lze uplatnit pouze zvýhodnění pro vybrané kraje. Jiná zvýhodnění a dotační bonusy se k tomuto opatření neposkytují.

Nově stanovená doba udržitelnosti se vztahuje na systém jako celek, tj. i na komponenty a části systému, na které byla přiznána podpora v předchozí žádosti.

Podpora na zpracování odborného posudku z podoblasti podpory C.5 se v případě rozšíření systému neposkytuje.


Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla
 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.


Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Top

Email zadaný ve špatném formátu

Skrýt Špatné heslo

Zapomenuté heslo?

Zapomenuté heslo? Prosím zadejte Vás email a obdržíte link pro vytvoření nového.

Špatný email

Zpátky na přihlášení

Zavřít